Om oss

Hørselshemmede barn er først og fremst barn.


Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge, deres familie og øvrige nettverk.


Hhbo setter barn og unge først. Barnekonvensjonen er vårt grunnlagsdokument. Alle avgjørelser tas til barn og unges beste (Barnekonvensjonens artikkel 3), og alle skal få si sin mening og bli hørt (Barnekonvensjonens artikkel 12). Derfor vil Hhbo også ha sitt eget ekspertpanel bestående av hørselshemmede barn, ungdommer og søsken til hørselshemmede barn/ungdommer. Den som velges til leder for ekspertpanelet, får møterett i styret til Hhbo.


Involvering er et viktig begrep for oss i Hhbo. Barn og unge skal involveres i familien, i barnehagen, i fritidsaktiviteter og ellers i samfunnet. Vi har barn og unge i fokus. Vår visjon er at hørselshemmede barn skal være barn. Vårt mål er at hørselshemmede barn og unge skal få innfridd dagens rettigheter, men også skape nye, som følger samfunnsutviklingen. Hørselshemmede barn og unge må gis like muligheter som alle andre. Dette er de voksnes ansvar. Vi mener at samfunnet har plikt til å tilrettelegge for at alle barn og unge blir involvert, ikke bare inkludert.


Hhbo's etablerere og styre er fem foreldre til hørselshemmede barn med ulik yrkes- og utdannelsesbakgrunn. Vi ønsker å være pådrivere for at politikere, barnehager og skoler blir kjent med hvilke tilpasninger som er nødvendige for at hørselshemmede barn skal få være barn.


Hhbo gir gjerne innspill til hvilke rettigheter hørselshemmede barn og unge har etter opplæringsloven, og hvordan det kan være hensiktsmessig å gå frem for å få disse innfridd. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap. Gode holdninger er grunnleggende for kunnskapstilegnelse. Dette vil Hhbo bidra til.


Engasjement blant foreldre nytter! Kunnskapsdepartementet hadde forslag om flytting av rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring for førskolebarn ute på høring tidligere i 2016. Et forslag som skapte stort engasjement fordi det så ut til å endre og svekke rettighetene for tegnspråkopplæringen til barna. Gjennom sosiale medier ble det satt i gang aksjoner for å levere flest mulig høringssvar mot dette forslaget. Dette ble lagt merke til og hørt. Resultatet ble styrkede rettigheter for barna. Dette ønsker Hhbo mer av.


Ønsker du å bidra til at hørselshemmede barn og unge blir enda mer involvert i egne liv og i samfunnet generelt? Engasjementet ditt er hjertelig velkomment! Ta kontakt med oss på mail post@hhbo.no.