Hilde

Hilde Holtsmark


Styremedlem“Den som är stark måste vara snäll.”

Pippi/Astrid Lindgren


Jeg er opptatt av at pedagogisk, teknisk og helserelatert oppfølging rundt det hørselshemmede barnet tar utgangspunkt i respekt - i barnets rett til å bli sett og få si sin mening. Dette er viktige forutsetninger for inkludering og involvering. Jeg er også opptatt av likeverdighet i tilbud barna får.  Barn med små hørselstap skal få tilsvarende god og vedvarende oppfølging som barn med store hørselstap. Utgangspunktet er forskjellig, men målet er ufravikelig og det samme: Fornøyde barn som er involvert i skole og fritidsaktiviteter - (hørselshemmede) barn som får lov til bare å være barn på lik linje med alle andre barn.


Jeg er mor til to barn, Kaia (2004)  og Torvald (2006) og gift med Jørgen. Kaia er hørselshemmet og fikk ci da hun var ett år. I vår familie brukes norsk og tegnspråk og norsk med tegnstøtte om hverandre. Målet er at alle i familien skal være likeverdige samtalepartnere og være like mye involvert ved måltider og i andre kommunikasjonssituasjoner. Noen ganger lykkes vi, andre ganger ikke. Målet er også at våre to barn skal være like inkludert og involvert på skolen, i fritidsaktiviteter og i den øvrige familie. Vi må stadig erkjenne at hørselshemmingen gir vår datter faglige og sosiale utfordringer lillebror ikke har. Utfordringer hun setter ord på, og som vi som foreldre ofte er maktesløse overfor.


Kaia er et av få barn som har så lite utbytte av ci at hun ikke, eller i svært liten grad, oppfatter tale. Norsk tegnspråk er hennes førstespråk, og hun er aktiv tolkebruker på fritidsaktiviteter og i flere andre sammenhenger. Samtidig ser vi at hun gjerne benytter sitt ci og at hun elsker musikk med mye rytme og visuelle elementer. For tiden er Michael Jackson Kaias store idol. Vi er heldige, vi bor i Oslo, barna går på tvillingskolene Vetland og Oppsal, har felles skolevei og ser hverandre i løpet av skoledagen.


Jeg er med på å stifte Hhbo fordi jeg som mor og i møte med andre foreldre har

erfart at det ikke alltid er slik at barn får det de har krav på etter loven. Jeg mener vi trenger en organisasjon som kan minne offentlige instanser om at det å ha et lovverk også innebærer å praktisere dette.  Det er mange ressurspersoner i landet som med mer kompetanse om hørsel og hørselshemming, vil kunne utgjøre en forskjell for våre barn i barnehage og skole. Jeg ønsker gjennom Hhbo å bidra til at alle hørselshemmede barn/ungdommer blir møtt med holdninger og kompetanse som gjør at deres hørselshemming er ivaretatt så godt at den blir underordnet læring og sosialt fellesskap.


Jeg er ansatt i Statped sørøst, avdeling hørse,l med ansvar for ulike kurs for foreldre. Jeg satt fra ca 2010 - 2013 som foreldrerepresentant i Foreldre- og oppvekstutvalget til Norges døveforbund. Stillingen i Statped krever at jeg er tydelig på å skille min rolle som mor, som Statpedansatt og som styremedlem i Hhbo. Som Statped-ansatt har jeg taushetsplikt, det har vi også som styremedlemmer i Hhbo. Mitt engasjement i Hhbo blir lagt til fritiden.


Jeg håper mitt engasjement i Hhbo kan bidra til bedre oppvekst- og opplæringsvilkår for hørselshemmede barn - fordi hørselshemmede barn først og fremst er barn.