Vedtekter

Vedtekter


Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo)

Gjeldende fra 09.10.18


§ 1 Formål og målgrupper

Hhbo er en landsomfattende interesseorganisasjon som har til formål å bidra til at hørselshemmede barns rettigheter blir ivaretatt.


Hhbo skal arbeide for nettverket rundt barna gjennom rådgivning, informasjon og likepersonarbeid.


Hhbo skal arbeide aktivt for å oppnå best mulig samarbeid med PPT, Statped, aktuelle departementer, direktorater og læringssentra. Hhbo skal arbeide for at hørselshemmede barn og deres familier blir hørt og tatt på alvor på individ- og systemnivå.


Hhbo skal arbeide for å opplyse og utbre kunnskap og informasjon til personer i offentlig og privat regi.


Barn med hørselshemming og deres foreldre/foresatte er organisasjonens hovedmålgrupper. Nettverk og fagpersoner som jobber med barn og unge med hørselshemming er også sentrale målgrupper for Hhbo.


Hhbo skal arbeide for like muligheter, gode oppvekstkår og god fysisk og psykisk helse for alle hørselshemmede barn. Språk, opplæring og inkludering er i fokus.


§ 2 Medlemskap og kontingenter

Alle barn og unge som er hørselshemmet eller har en type funksjonshemming som utløser behov for tilsvarende tilrettelegging og opplæring som ved hørselshemming, f.eks. Landau Kleffner, og alle som har interesse for å ivareta hørselshemmede barn og unges rettigheter kan ha ordinært medlemskap i Hhbo.


Barn over 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn eller ut av Hhbo.


Kategorier av medlemskap:

Ordinært medlemskap

Familiemedlemskap.


Familiemedlemskap kan innehas av personer med samme bostedsadresse som et medlem med ordinært medlemskap. Slike medlemmer har lik stemmerett ved årsmøtet som medlemmer med ordinært medlemskap, men får ikke tilsendt publikasjoner


Støttemedlemskap


Alle som ønsker det, kan ha støttemedlemskap i Hhbo. Medlemmer med slikt medlemskap har ikke stemmerett, og kan ikke sitte i styret, men får tilsendt publikasjoner. Støttemedlemmer kan være: Nettverk, fagpersoner, bedrifter, skoler, institusjoner eller andre som ønsker å støtte organisasjonens arbeid.


Kontingenten for de ulike medlemskapene fastsettes av landsmøtet, med virkning for neste års kontingent.


Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 30. juni anses som utmeldt av Hhbo.


Kontingenten er for 2016 og 2017:


Ordinært medlem kr 300,-

Barn og unge under 25 år kr 200,-


Familiemedlem kr 100,-


Støttemedlem fra kr 100,-


§ 3 Årsmøtet

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Styret innkaller medlemmer med stemmerett til årsmøtet med minst 1 måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet.


Alle medlemmer med ordinært medlemskap eller familiemedlemskap har rett til å møte, uttale seg, stille forslag og stemme på årsmøtet.


Vedtak på ordinære årsmøtesaker krever alminnelig flertall.


Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall.


På årsmøtet skal følgende saker behandles:

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av stemmeberettigede representanter.

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Årsmelding

Regnskap

Budsjett

Valg av styre

Valg av valgkomite med minst to medlemmer. Medlemmer av styret er ikke valgbare til valgkomiteen

Forslag fra styret og innkomne forslag§ 4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 2 ukers varsel. Større saker kan omtales i hovedtrekk i innkallingen og gjennomgås av styret på årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§ 5 Styret

Styret er ansvarlig for Hhbo’s virksomhet. Styret skal ha minst tre medlemmer, og minst ett varamedlem. Styremedlemmene velges på årsmøtet for en periode på mellom ett og tre år.


Styret konstituerer seg selv ved første styremøte etter årsmøtet. Når et styremedlem fratrer styret utenom årsmøtet, velges varamedlem inn og styret velger ett nytt varamedlem. Flertallet av styremedlemmene skal være foreldre/foresatte til hørselshemmede barn/unge, eller det kan være barn/unge med hørselshemming selv. Leder for ekspertpanelet har møte- og forslagsrett  i styret.


Styret skal:

Sette i verk de vedtak og bestemmelser som årsmøtet treffer.

Opprette komiteer og utvalg for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og eiendeler og få utført revisjon av foreningens regnskap og medlemsliste i henhold til offentlige krav.

Utnevne og samarbeide med ekspertpanelet.

Representere foreningen utad.


Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.


§ 6 Ekspertpanel

I Hhbo skal barn og unge delta, medvirke og bli hørt. Organisasjonen har eget ekspertpanel bestående av hørselshemmede barn/ungdom og søsken. Lederen av ekspertpanelet har møte- og forslagsrett på styremøter. Et av styrets medlemmer er ekspertpanelets sekretær.


§ 7 Lokallag

Hhbo kan organiseres med lokallag eller prosjektbaserte grupper. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner. Styret bestemmer opprettelsen av lokallag og grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Lokallag og grupper rapporterer til styret, som har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet


§ 8 Taushetsplikt

Personer som gjennom sitt verv som tillitsvalgt i Hhbo, får kjennskap til personlige forhold, bedrifts- eller forretningshemmeligheter, forplikter seg til ikke å bruke, utlevere eller på noen annen måte gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for uvedkommende.


§ 9 Oppløsning

Forslag til oppløsning av Hhbo skal behandles på ordinært landsmøte. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall. Et oppløsningsvedtak krever også ekstra godkjenning på et ekstraordinært landsmøte med 3/4 flertall.


Eventuelle midler som organisasjonen besitter ved oppløsning disponeres av landsmøtet i overensstemmelse med Hhbo’s formål.