Høringsuttalelser

Høringsuttalelser
Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) engasjerer seg og følger opp det meste som skjer som berører hørselshemmede barn. Dette resulterer også i en rekke høringsuttalelser. Vi er opptatt av at våre medlemmer skal få innsyn i arbeidet vi gjør. Derfor vil vi legge ut alle våre høringsuttalelser på denne siden.

Høringssvarkampanje nye læreplaner med frist 18. juni.


Utdanningsdirektoratet har denne våren forslag til nye læreplaner i grunnskole og videregående skole ute på høring. Høringsfristen er 18. Juni. Læreplanene er grunnlaget for hva barna skal lære på skolen. Hørselshemmede barns organisasjon (i det videre betegnet som Hhbo) mener at kunnskap om tegnspråk må inn i norskfaget på lik linje som de lærer om samisk og nabospråk. Signer vår underskriftskampanje om du er enig:

https://www.opprop.net/ja_til_kunnskap_om_tegnsprak_inn_i_lareplanen_i_norsk#form

 

Send inn høringssvar. Vi har gjort det enkelt for deg ved at vi har skrevet forslag til høringssvar som du kan kopiere og sende inn. Disse finner du under.


Forslag til høringssvar for hørende barn:Jeg synes det er veldig bra at dere vil lage nye læreplaner. Jeg har hørt at det er mange fine verdier i den nye overordnede delen, som skal være med i alle læreplanene. Spesielt viktig synes jeg det er med menneskeverdet, identitet og kulturelt mangfold,  demokrati og medvirkning. For meg betyr dette at alle barn skal få være med og få en plass i det norske samfunnet.


Derfor håper jeg at jeg endelig skal få lære noe om norsk tegnspråk på skolen. Mange ganger har jeg lurt på hvorfor vi ikke lærer noe om tegnspråk når vi lærer masse om feks samisk, svensk og dansk. Er ikke det litt rart når det er veldig mange som bruker tegnspråk i Norge?


Jeg skulle ønske jeg lærte håndalfabetet samtidig som jeg lærte det norske alfabetet, at jeg kunne få se videoer av feks tegnspråklige eventyr og hvordan man bruker en tolk. Da hadde jeg visst litt mer om hvordan jeg skal kommunisere med dem som bruker tegnspråk.


Derfor håper jeg at dere endelig lager noen kompetansemål som har med norsk tegnspråk også i norskfaget. Jeg synes ellers at dere forskjellsbehandler språkene vi har i Norge. Og det er jo urettferdig.Til slutt vil jeg si at jeg skriver alt det jeg mener samlet her. Det er fordi det er veldig vanskelig å skulle svare på så mange vanskelige spørsmål. Skulle ønske dere fant andre måter å få inn høringssvar på. Dette gjør det ikke enkelt for barn å si meningen sin, og da blir vi jo heller ikke hørt. Jeg synes jo at barn bør få si noe om hva vi bør lære på skolen.


Forslag til høringssvar for tegnspråklige elever:


Jeg synes det er veldig bra at dere vil lage nye læreplaner. Jeg har hørt at det er mange fine verdier i den nye overordnede delen, som skal være med i alle læreplanene. Spesielt viktig synes jeg det er med menneskeverdet, identitet og kulturelt mangfold,  demokrati og medvirkning. For meg betyr dette at alle barn skal få være med og få en plass i det norske samfunnet. Jeg bruker tegnspråk, og dette gir meg håp om at jeg får være med på en bedre måte på skolen min.


Dette gir meg også håp om at alle endelig skal få lære noe om norsk tegnspråk på skolen. Mange ganger har jeg lurt på hvorfor ikke alle lærer noe om tegnspråk når vi lærer masse om feks samisk, svensk og dansk. Er ikke det litt rart når det er veldig mange som bruker tegnspråk i Norge?


Jeg skulle ønske at hørende lærte håndalfabetet samtidig som de lærte det norske alfabetet, at de kunne få se videoer av feks tegnspråklige eventyr og hvordan man bruker en tolk. Da hadde de visst litt mer om hvordan de skal kommunisere med oss som bruker tegnspråk. Da tror jeg at jeg hadde fått det bedre både på skolen og på fritiden, for da hadde jeg nok fått flere jeg kan snakke med.


Derfor håper jeg at dere endelig lager noen kompetansemål som har med norsk tegnspråk også i norskfaget. Jeg synes ellers at dere forskjellsbehandler språkene vi har i Norge. Og det er jo urettferdig.Til slutt vil jeg si at jeg skriver alt det jeg mener samlet her. Det er fordi det er veldig vanskelig å skulle svare på så mange vanskelige spørsmål. Skulle ønske dere fant andre måter å få inn høringssvar på. Dette gjør det ikke enkelt for barn å si meningen sin, og da blir vi jo heller ikke hørt. Jeg synes jo at barn bør få si noe om hva vi bør lære på skolen.


Forslag til høringssvar for voksne:


Norsk tegnspråk inn i læreplanene i norsk.

Jeg vil med dette gi mine innspill til forslag til ny læreplan i norsk.


Læreplanene i fagfornyelsen bør være fremtidsrettet, inkluderende og tuftet på at verdigrunnlaget i overordnet del skal gjelde for alle. Jeg foreslår derfor at det utarbeides kompetansemål i læreplanen i norsk som gir elevene kunnskap om norsk tegnspråk som språk gjennom opplæringsløpet og lærer håndalfabetet samtidig som de lærer alfabetet i lyd og skrift.


Norsk tegnspråk er et av Norges offisielle språk. Læreplaner i og på tegnspråk er likestilte de ordinære og samiske læreplanene. Kompetansemål som handler om samisk finner vi i mange læreplaner, også i alle læreplanene for hørselshemmede. Jeg finner ingenting om norsk tegnspråk i verken ordinære eller samiske læreplaner. Dette er vel ikke akkurat tegn på likestilling av språk og menneskene som bruker det?


Jeg mener at elever i grunnskolen må lære noe om tegnspråk og lære håndalfabetet. Dette er viktig for at skolen i større grad skal kunne inkludere alle elever, og for at overordnet del av læreplanene skal gjelde også for de som bruker tegnspråk. Menneskeverdet, identitet og kulturelt mangfold,  demokrati og medvirkning er viktig deler av verdigrunnlaget. Dette gjelder for alle elever. Å innlemme kunnskap om norsk tegnspråk inn i læreplaner i norsk er avgjørende for å kunne si at overordnet del gjelder for alle elever i den norske skolen.

Mange døve og hørselshemmede elever har opplæringen sin i og på tegnspråk.


De aller fleste av disse elevene går integrert på nærskoler i sitt hjemmemiljø hvor majoriteten er hørende og snakker norsk. Tegnspråklige bor over hele landet. Døvekultur er også en del av den norske kulturen.

Høsten 2019 er det ventet en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. “Målet med meldingen er å forsterke arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehager og skoler, og gi alle barn mulighet til å lykkes uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.” regjeringen.no. Det burde derfor være selvfølgelig at alle elever lærer noe om og på norsk tegnspråk.


”Det norske teiknspråket er også eit genuint norsk språk, ein del av den norske kulturarven og ikkje minst ein del av det språklege mangfaldet i landet som vi alle har ei særleg plikt til å ta vare på.” St meld 35 ”Mål og meining” (2007-2008).


Dette burde i aller høyeste grad også gjelde for læreplanene  og det barna våre skal lære på skolen, som de får nytte av som inkluderende deltagere i samfunnet.

Læreplanene i fagfornyelsen bør være fremtidsrettet, inkluderende og tuftet på at verdigrunnlaget skal gjelde for alle. Jeg foreslår derfor at det utarbeides kompetansemål som gir elevene kunnskap om norsk tegnspråk som språk og lærer håndalfabetet samtidig som de lærer alfabetet i lyd og skrift.


Tidligere høringsuttalelser:

"Si din mening" - barn og unge


Hørselshemmede barns organisasjon setter i gang kampanje med ønske om så mange høringssvar som mulig MOT forslagene til Nordahl-utvalget.  Vi har laget en egen mal for barn og unge som dere kan fylle ut med navn og kopiere. Bidra til at  Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet får drøssevis av høringsuttalelser fra barn om at de ikke ønsker dette. Barn skal bli hørt, og beslutninger som berører dem skal tas til deres beste. Del gjerne kampanjen videre slik at flest mulig nås. Høringssvar skal leveres her:

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/211Jeg heter …… og er ….. år.  Voksne har fortalt meg at den såkalte ekspertgruppen foreslår å ta bort rettigheter barn har i loven. Det foreslås også å legge ned blant annet ppt og Statped. Dette er jeg ikke enig i. Jeg mener at det er viktig at barn har gode rettigheter, både i barnehage og skole.


På hvilken måte er disse forslagene til barns beste?

Jeg skjønner ikke hvorfor voksne kan foreslå noe som vil bli så alvorlig for mange barn og unge uten å spørre oss hva vi mener. Jeg skjønner ikke hvorfor voksne kan tro at det å ta fra oss rettigheter og tjenester vi trenger er til det beste for oss. Andre voksne har fortalt meg at alle beslutninger som berører barn skal tas til barns beste. Jeg skjønner ikke hvordan slike forslag kan være til barns beste.

Jeg mener dette forslaget innebærer brudd på artikkel 3 i Barnekonvensjonen


Hvorfor har ingen spurt meg?

Voksne fortalte meg om disse forslagene fordi de vet at jeg skal kunne si min mening om ting som angår meg. Jeg synes det er rart at ikke dette såkalte ekspertutvalget har spurt meg eller andre barn og unge hva vi mener om disse forslagene.


Rettigheter må ikke fjernes! Det skal ikke gå utover barn og unge at voksne ikke gjør jobben sin. Det synes jeg er urettferdig! Hvis spesialundervisningen ikke er god nok må voksne jobbe med å gjøre den bedre. Jeg kan ikke forstå at opplæringen blir bedre av at barn mister rettigheter. Istedenfor å fjerne rettigheter må man heller passe på at dagens rettigheter faktisk blir oppfylt.


Jeg synes også det er veldig dumt at det var så vanskelig å svare på denne høringen. Voksne måtte hjelpe meg både med å finne hvor jeg skulle få sagt meningen min, og hvordan jeg skulle gjøre dette. Voksne som kommer med forslag som er viktig for barn og unge burde være flinke til å gjøre det enkelt for oss å si meningene våre og bli hørt.

Jeg mener dette forslaget innebærer brudd på artikkel 12 i Barnekonvensjonen


Hvorfor ønsker dere å fjerne rettigheter fremfor å styrke dem?

Norge skal gi alle barn lik rett til opplæring. Jeg synes det er veldig rart at voksne synes det er lurt å fjerne barns rettigheter for å oppnå dette. For meg virker det derfor som at den såkalte ekspertgruppen ikke synes at alle barn er verdt å satse på. I tillegg til å bryte barns rettigheter er dette brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Jeg mener dette forslaget innebærer brudd på artikkel 23 i Barnekonvensjonen


Jeg synes ikke at dere som jobber i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet skal gjøre som det såkalte ekspertutvalget foreslår. I stedet bør dere spørre barn og unge hva vi mener vil gjøre opplæringen vår bedre.


Med vennlig hilsen
"Si din mening" - voksne


Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo)  setter i gang kampanje med ønske om så mange høringssvar som mulig MOT forslagene til Nordahl-utvalget.  Vi har laget en egen mal for voksne som dere kan fylle ut med navn og kopiere. Bidra til at  Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet får drøssevis av høringsuttalelser fra barn, unge og voksne om at de ikke ønsker dette. Barn skal bli hørt, og beslutninger som berører dem skal tas til deres beste. Del gjerne kampanjen videre slik at flest mulig nås. Høringssvar skal leveres her:


https://hoering.udir.no/Hoering/v2/211

Jeg er glad for at Kunnskapsdepartementet er opptatt av å tilby alle elever kvalitativt god undervisning i et inkluderende miljø. Dette er spørsmål jeg er opptatt av. Rapporten viser at en stor gruppe barn og unge får ikke oppfylt sin grunnleggende rett til opplæring, slik denne fremgår av Grunnloven og menneskerettighetene. Den såkalte ekspertgruppen mener svaret på dette er å frata barn og unge rettigheter og å legge ned fagmiljøer med spisskompetanse på læringsutfordringer, som ppt og Statped.


Jeg har ingen tro på at de tiltakene som foreslås vil løse problemene. Tvert imot er jeg redd for at tiltakene, dersom de gjennomføres, vil føre til en vesentlig forverring for en allerede sårbar gruppe barn og unge.


Departementet spør om jeg er «enig i ekspertgruppens forslag til et nytt helhetlig system». Svaret er at jeg er sterkt uenig. Jeg velger å legge inn høringssvaret mitt i sin helhet som svar på dette overordnede spørsmålet. Jeg synes måten høringen er organisert på, med et komplisert skjema for å kunne svare, gjør det vanskelig å avsi høringsuttalelse. Barnekonvensjonen er et grunnlagsdokument som også Nordahl-utvalget forplikter seg til å følge. Jeg vil i denne sammenheng påpeke artikkel 12, barn og unges rett til å bli hørt.


Den såkalte ekspertgruppen foreslår å fjerne de fleste individuelle rettigheter i barnehageloven og opplæringsloven, inkludert retten til tegnspråkopplæring og retten til spesialundervisning. Det foreslås også å legge ned blant annet ppt og Statped. Jeg ønsker å kommentere disse forslagene.


Mangelfullt kunnskapsgrunnlag


Det er et generelt problem med ekspertgruppens rapport at den mangler konsekvensutredninger av de foreslåtte tiltakene. Det er svært vanskelig å forutse konsekvensene av så omfattende endringer som den såkalte ekspertgruppen foreslår. Jeg kan ikke se at det er fremlagt et kunnskapsgrunnlag som viser at de foreslåtte tiltakene vil virke etter sin hensikt. Rapporten bygger ikke på oppdatert forskning om hva som faktisk har effekt for barn med læringsutfordringer. Barn og unge er heller ikke hørt. Det er ikke til barns beste å igangsette tiltak som potensielt rammer tusenvis av barn og deres grunnleggende rett til opplæring.


Å frata barn og unge rettigheter løser ikke problemet


I rapporten foreslås det å fjerne alle individuelle rettigheter, utover rett til barnehageplass, grunn- og videregående opplæring og opplæring i samisk. Det betyr blant annet at retten til tegnspråkopplæring og retten til spesialundervisning foreslås fjernet. Det er vanskelig å se hvordan dette skal medføre en bedret situasjon for barn og unge med læringsutfordringer.  Man bør heller sørge for at rettighetene som er i dag oppfylles på en bedre måte.


Nedleggelse av ppt og Statped


Ekspertgruppen foreslår blant annet å legge ned ppt og statped. Isteden skal det opprettes et integrert pedagogisk og spesialpedagogisk støttesystem på den enkelte barnehage og skole. Forslaget fremstår virkelighetsfjernt. Det hadde naturligvis vært fint om det på hver eneste skole og i hver eneste barnehage hadde vært spisskompetanse på enhver læringsutfordring og diagnose. Det er imidlertid vanskelig å forstå hvordan dette skal oppnås i praksis. Særlig når den presenterte løsningen er å legge ned de spesialiserte fagmiljøene som faktisk finnes.


Alternative forslag til tiltak


Jeg mener det finnes alternative tiltak, som på en bedre måte kan bidra til et tilrettelagt og inkluderende tilbud. Gjeldende individuelle rettigheter til blant annet tegnspråkopplæring og spesialundervisning må bestå. Disse må imidlertid kombineres med tiltak som sikrer at den som har rett også får rett.


Virkelighetsbeskrivelsen i rapporten er imidlertid så alvorlig at det må være klart at det neppe finnes gode løsninger innenfor rammene av dagens ressursbruk. Det rapporten viser med all tydelighet er at det ikke er tilstrekkelig med ressurser til å ivareta retten til opplæring for barn og unge med særlige utfordringer. Det er vanskelig å se at det er mulig å heve kvaliteten på spesialundervisningen til et forsvarlig nivå uten å bruke mer ressurser. Dersom departementet virkelig ønsker å gjøre noe med de store utfordringene disse barna møter i norsk barnehage og skole, må det også være politisk vilje til å bruke mer ressurser. På lang sikt vil dette bidra til bedre liv for den enkelte, og økonomisk gevinst for samfunnet.

 

Med vennlig hilsen

Hørselshemmede barns organisasjon har sagt sin mening.


Under finner du vårt høringssvar i et noe mer leservennlig format enn på Utdanningsdirektoratets sider. Vi har hele veien gitt uttrykk for at vi mener høringsløsningen er lite brukervennlig, spesielt for barn og unge som har rett til å uttrykke seg og bli hørt. Dette blir nok bedre neste gang!


Så regner vi med at barn og unge, og de som snakker for dem, også blir hørt denne gangen. Det er stor motstand mot å fjerne rettigheter for barn og unge, og støttesystemene de og familiene våre er avhengige av.


Hhbo følger denne saken tett videre og vi holder deg oppdatert.

Foreløpig høringssvar på Hagen-utvalgets rapport “Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene”


Denne rapporten er ute på høring med frist 9. mai 2018. Hhbo er sterkt imot forslaget om å legge ned Statped. Vi håper at DU hjelper oss med å sende inn høringssvar. Du kan lese vårt foreløpige svar under. Vi har også laget en egen høringskampanje, "Si din mening". Utkast til ulike høringssvar for barn og unge, foreldre og fagpersoner finner du under vårt høringssvar.


Selve rapporten finner du her.


"Si din mening"


Hørselshemmede barns organisasjon setter i gang kampanje med ønske om så mange høringssvar som mulig MOT nedleggelse av Statped. Vi har laget en egen mal for barn og unge som dere kan kopiere, tilpasse og eventuelt legge til egne meninger. Bidra til at  Kommunal- og moderniseringsdepartementet får drøssevis av høringsuttalelser fra barn om at de ikke ønsker dette. Barn skal bli hørt, og beslutninger som berører dem skal tas til deres beste. Del gjerne kampanjen videre slik at flest mulig nås. Høringssvar skal leveres her:


https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2589218/

Forslag til høringsuttalelse for barn og unge:Høringsuttalelse til rapporten “Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene”


Jeg viser til rapporten “Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene”, med høringsfrist 9/05-18.


Jeg heter …… og er ….. år.  Voksne har fortalt meg at det i denne rapporten er forslag om at Statped skal legges ned. Dette gjør meg både sint og redd, fordi jeg er helt avhengig av Statped for at jeg skal kunne lære og ha det bra. Familien min og jeg bruker mange av Statpeds tjenester i dag, og de kommer også til å være viktige i livet mitt fremover.


(..................) Her kan du fylle ut selv hvorfor Statped er viktig for akkurat deg.


Jeg mener dette forslaget innebærer brudd på artikkel 12 i Barnekonvensjonen

Voksne fortalte meg om dette forslaget fordi de vet at jeg skal kunne si min mening om ting som angår meg. Å legge ned Statped vil berøre mitt liv i stor grad. Jeg synes derfor det er rart at ikke dette ekspertutvalget har spurt meg,  og andre barn og unge, hva vi mener om dette forslaget. Derfor er dette brudd på mine rettigheter.


Her er min mening:


Statped må ikke legges ned! Dette vil ramme meg og andre barn og unge hardt da vi er mange som er  avhengige av tjenester og flinke fagpersoner i Statped for at vi skal kunne leve gode liv. Det er nemlig ikke slik at kommunene vi bor i vet hvordan de skal gi oss den opplæringen vi trenger. Statped må heller styrkes enn å legges ned.Jeg mener dette forslaget innebærer brudd på artikkel 23 i Barnekonvensjonen

Norge er forpliktet til å gi alle barn lik rett til opplæring, også funksjonshemmede barn. Ved å legge ned Statped bryter departementet min rett til opplæring som passer for meg, mine behov og min utvikling. For jeg har erfart at kommunen der jeg bor ikke klarer dette.Jeg mener dette forslaget innebærer brudd på artikkel 3 i Barnekonvensjonen

Jeg skjønner ikke hvorfor et utvalg kan foreslå noe som vil bli så alvorlig for mange barn og unge uten å spørre dem selv hva de mener. Jeg skjønner ikke hvorfor voksne kan tro at det å ta fra oss tjenester vi trenger er til det beste for oss. Andre voksne har fortalt meg at alle beslutninger som berører barn skal tas til barns beste. Jeg skjønner ikke hvordan et slikt forslag kan være til mitt beste.Med dette håper jeg at mine rettigheter ivaretas ved beslutninger som skal tas videre, og at de tas til barns beste. Dette betyr at departementet IKKE kan legge ned Statped. De må heller styrke tjenester og rettigheter for barn og unge.Med vennlig hilsen


"Si din mening"


Hørselshemmede barns organisasjon setter i gang kampanje med ønske om så mange høringssvar som mulig MOT nedleggelse av Statped. Vi har laget en egen mal for foreldre som de kan kopiere, tilpasse og eventuelt legge til egne meninger. La Kommunal- og moderniseringsdepartementet får drøssevis av høringsuttalelser fra foreldre om at de ikke ønsker dette. Det er mange foreldre som vet hvor viktig Statped er for deres barn og som foreldre. Del gjerne kampanjen videre slik at flest mulig nås. Høringssvar skal leveres her:


https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2589218/

Forslag til høringsuttalelse for foreldre:


Høringssvar – Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene


Det vises til rapporten “Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene” fra februar 2018. I rapporten foreslås det at Statped legges ned. Jeg vil med dette gi innspill til dette forslaget.


Jeg er [mor/far/besteforelder/foresatt …] til [barn med hørselshemming/synshemming/annet]. Vi får tjenester fra følgende fagavdeling/er i Statped: [navn på fagavdeling/er i Statped].


Statped er viktig for vårt barn og vår familie blant annet fordi de bidrar med spisskompetanse som ikke finnes i vår kommune.  [fyll eventuelt inn noe om hvilke tjenester dere mottar fra Statped, og hva de betyr for dere i hverdagen]


Rapporten beskriver ikke hvordan fylkeskommunene skal klare å ivareta de oppgavene Statped har i dag. Rapporten inneholder ingen form for konsekvensanalyse. Vi er redde for at nedleggelse av Statped vil innebære rasering av viktige tilbud til vårt barn og vår familie. Vi håper derfor at dette forslaget ikke følges opp før det eventuelt er foretatt en skikkelig utredning av konsekvenser, hvor vi som brukere blir hørt og tatt med i prosessen.


Med vennlig hilsen


"Si din mening"


Hørselshemmede barns organisasjon setter i gang høringssvarkampanje med ønske om så mange høringssvar som mulig MOT nedleggelse av Statped. Vi har laget en egen mal for fagpersoner som de kan kopiere, tilpasse og eventuelt legge til egne meninger. La Kommunal- og moderniseringsdepartementet får drøssevis av høringsuttalelser fra fagpersoner om at de ikke ønsker dette. Det er mange fagpersoner som vet hvor viktig Statped er for barn med særskilte behov, og for de som jobber med dem. Del gjerne kampanjen videre slik at flest mulig nås. Høringssvar skal leveres her:


https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2589218/

Forslag til høringsuttalelse for fagpersoner:Høringssvar på rapporten "Regionreformen: desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene"


Jeg viser til rapporten “Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene” fra februar 2018. Jeg ønsker med dette å komme med høringsinnspill til rapportens forslag om nedleggelse av Statped.


Jeg er “navn på stilling”, og følger opp barn/ungdom med “navn på vanske”.  Jeg får rådgivning fra følgende fagavdeling/er i Statped: “navn på fagavdeling/er i Statped”


Den spisskompetansen Statpeds rådgivere bidrar med, er viktig for meg av følgende grunner: “beskrivelse av hvorfor”


Statped representerer små og sårbare vanskegrupper. Med utgangspunkt i min arbeidshverdag vil jeg påpeke at forslaget om å nedlegge Statped og overføre tung spisskompetanse som er bygd opp over tid til fylkeskommuner blant annet vil medføre:


fragmentering av spisskompetente fagmiljøer

fagpersoner med kompetanse på små og sårbare vanskeområder isoleres fra jevnlig faglig samhandling og tilhørende faglig utvikling

vanskeliggjøre tilgangen til nødvendig  rådgivning

sårbart ved endring i arbeidsstokken


På bakgrunn av dette vil jeg dernest påpeke at rapporten åpenbart mangler en konsekvensutredning av tiltakene.


Kommunaldepartementet bør stille seg følgende spørsmål ved vurdering av rapportens innhold:


Hvordan mener man den spisskompetansen Statpeds ulike fagavdelinger innehar, vil ivaretas ved overføring til fylkeskommunene?


Hvordan man mener man intensjonen om “en dør inn”, målsetning fra Stortingsmelding 18, Læring og felleskap, følges ved å fragmentere fagmiljøet i fylkeskommunene?


Med vennlig hilsen

Statpeds utredningsrapport om oppbygging av selvstendig deltidsopplæring i nord.


Statped har hatt rapporten de har jobbet med siden 2015 om oppbygging av deltidstilbud for tegnspråklige barn i region nord ute på høring.


Over en lengre periode, fra 2013 til 2015, var det stor usikkerhet og uforutsigbarhet rundt deltidstilbudet for tegnspråklige barn tilknyttet Statpeds regioner midt og nord. Grunnen til dette var Statpeds ønske om å bygge opp et selvstendig tilbud for barn i region nord. Det er stort sett bra at tilbud flere steder ønskes. Det er imidlertid ikke bra når nye tilbud vil ødelegge sårbare språkmiljøer og opplæringstilbud. Dette vil også i stor grad påvirke våre barns sosiale møteplasser og nettverk. Hele rapporten finner du her: http://www.statped.no/om-statped/utredning-om-modell-for-deltidsopplarings-i-nord/


Statped anbefaler at det bygges opp eget deltidstilbud i nord. Hhbo har sendt inn sitt høringssvar som du kan lese under. Høringsfristen gikk ut 17. mars.


Høring "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver"


Våre hovedpoeng i høringssvaret er at forslaget til rammeplan ikke har sammenheng med barnehageloven for tegnspråklige barn og at inkludering av barn med behov for spesialpedagogikk i barnehagen ser ut til å være så godt som ikke-eksisterende.


Les hele svaret vårt under.