Statped


Statped, avdeling hørsel

Statped tilbyr mange tjenester som er svært viktig for hørselshemmede barn og unge, herunder elevkurs, deltidsopplæring og ulike kurs for foreldre, lærere og andre. Ledelsen i Statped har gitt uttrykk for et ønske om å flytte ressurser fra tjenester knyttet til hørsel og tegnspråk og over til andre områder.


Hhbo er spesielt bekymret etter at Statped lanserte bestillingsrapporten sin om ressursbruken på område hørsel og tegnspråk. Konsulentfirmaet Agenda Kaupang sto bak. Et firma som ikke har kunnskap om eller kompetanse på områdene de skulle utrede. Barn og foreldre er ikke hørt. Statped kaller selv rapporten for et "kunnskapsgrunnlag". Hhbo er bekymret for at Statped ønsker å forringe tilbud for hørselshemmede barn og deres familier. Derfor er det viktig for oss at så mange som mulig er informert om det som skjer. Slik at vi kan stå sammen. Vi vil derfor holde deg informert om hva som skjer og det interessepolitiske arbeidet vi gjør i denne saken.

Barneombudet kritiske til rapporten Statped har bestilt.


«Barneombudet mener det er uheldig dersom barn ikke har blitt hørt i rapporten til Agenda Kaupang. Etter vår mening kan det bety at rapporten ikke er et godt nok grunnlag for å gjøre endringer i tilbudet til barna. I så fall må beslutningstagerne sørge for at barn blir hørt, og at barnets beste blir vurdert, før det gjøres endringer som berører barn.» Dette skriver Barneombudet i et brev til en av våre støttespillere.


Vi setter stor pris på at Barneombudet påpeker rettighetene som hørselshemmede og tegnspråklige barn har, og at de påpeker hvilke plikter Statped har i ivaretakelsen av og videre beslutninger som angår dem!

I likhet med Hhbo vet vi at det også er mange enkeltpersoner som er svært opptatt av oppvekstvilkårene til hørselshemmede barn. Mange er derfor i likhet med oss skremte av Statpeds siste bestilling, Kaupangrapporten. Hhbo har sendt bekymringsmail til Barneombudet om denne, og denne dialogen kommer vi tilbake til.


Flere enkeltpersoner har også sendt bekymringsmailer til Barneombudet. Vi har fått tilsendt dette svaret av en våre støttespillere med tillatelse til å dele. Det er godt å se at Barneombudet også ser at barns rettigheter ikke er fulgt ved utarbeidelse av Kaupangrapporten og at barn rettigheter står i fare for å bli ytterligere brutt om Statped følger anbefalingene som ligger i det de selv kaller et ”kunnskapsgrunnlag”.


Les hele brevet under.Skriftlig svar fra direktør i Statped, Tone Mørk.


"Vi har ingen ønsker om å skape usikkerhet hos våre brukere på et grunnlag som ikke er til stede", skriver direktør i Statped, Tone Mørk, avslutningsvis i sitt skriftlige svar på Hhbo´s brev vedrørende Agenda Kaupangs rapport.


Hhbo er dessverre like bekymret som før. Dette ga verken tydelige eller beroligende svar. Vi jobber videre med denne saken og holder deg oppdatert.


Hele svarbrevet fra Tone mørk kan du lese under.

Likt og rettferdig betyr ikke alltid likeverdighet, Tone Mørk!


”Rapporten (les: Agenda Kaupangs rapport om fagområdet hørsel og tegnspråk) er ikke tenkt brukt som et styringsdokument. Det skal være et kunnskapsgrunnlag i tillegg til andre kilder.” Statpeds direktør, Tone Mørk


I går var Hhbo, representert ved Bente Lundberg, til stede i faglig samarbeidsråd – hørsel hos Statped. Interesseorganisasjonene HLF og NDF var også representert, i tillegg til ledere fra Statped og direktør Tone Mørk. Med seg hadde Bente en rekke konkrete spørsmål knyttet til oppfølging av den bestilte rapporten fra Agenda Kaupang, vedrørende gjennomgang av ”hørselsområdet” i Statped. Dette etter at Kunnskapsdepartementet skriver i en svarmail til oss:


“Kunnskapsdepartementet viser til at det er Statped som har bestilt rapporten. Departementet er kjent med at Statped vil drøfte rapporten i Faglig samarbeidsråd for hørsel 20.oktober og i Nasjonalt brukerråd 1. november 2017. Hhbo bør dermed ta dette opp med Statped. Dersom det vil være behov for oppfølging etter dette, vil Utdanningsdirektoratet være neste instans.”


Spørsmålene er av grunnleggende karakter og skulle være enkle for Statped å svare ja eller nei på. Tydelige svar på disse spørsmålene hadde trygget oss og våre medlemmer på at Statped tar beslutninger som er til barnas beste. Vi fikk ingen tydelige svar. Udir er derfor neste instans.


Hhbo ble ikke klokere etter gårsdagens møte i Statped. Vi kan derfor ikke underslå vår bekymring for tilbudet og fremtiden til hørselshemmede barn etter møtet. Vi mener det er vår plikt å informere om hva som kom frem, og hvordan Hhbo analyserer informasjonen.


Kjære følgere! Spørsmålene som var oppe, er av prinsipiell viktighet for barna våre. Da inntrykkene fra møtet er mange, har vi valgt å legge disse inn som et eget blogginnlegg på vår nettside, og vi oppfordrer til å lese mere her: http://blogg.hhbo.no/#home


#hvertbarnteller #likeverd #involvering #inkludering #barnogungesrettilåblihørt #brukermedvirkning

Statpeds ledelse vil svekke deltidsopplæringen i tegnspråk 💣


Statped har bestilt en rapport fra konsulentselskapet Agenda Kaupang. Konsulentselskapet har blitt bedt om å gjennomgå Statpeds tjenester på området hørsel og innen tegnspråkopplæring, og har i den forbindelse intervjuet 10 personer fra Statpeds ledelse. Konsulentselskapet konkluderer med at det bør brukes mindre ressurser på oppfølgning av hørselshemmede elever, og at deltidsundervisningen bør svekkes.


Hhbo er svært bekymret for hva rapporten vil bety for Statpeds tjenester til hørselshemmede elever. Vi har derfor skrevet dette brevet til Kunnskapsdepartementet, og bedt om et møte. Vi vil også gjerne ha tilbakemeldinger fra dere som bruker Statpeds tjenester, både fra barn og ungdom og foreldre. Fortell oss hva deltidsopplæringen, Se Mitt Språk og andre tjenester fra Statped betyr for deres familier.


Av rapporten fremgår det:

«Vi har registrert en viss bekymring for at modellen med deltidsopplæring, der elevene tas ut av den ordinære skolen i inntil 12 uker pr. år, kan føre til at elevene blir hengende noe igjen i de ulike skolefagene. Bekymringen er størst blant Statpeds egne informanter. … En utfordring med deltidsopplæringen er at det er vanskelig å ha lærere som både er gode i tegnspråk og samtidig har oppdaterte ferdigheter og kunnskaper om undervisning i alle basisfag. En annen ulempe ved ordningen er konsekvensene for elevene ved å være lenge borte fra fritidsaktiviteter og venner en stor del av skoleåret. Det er reist spørsmål ved om deltidsopplæringen kan gjennomføres på en annen måte, eksempelvis ved at en større del av undervisningen kunne gjennomføres via undervisning på nett.»


Statpeds ledelse er altså redde for at deltidsundervisningen innebærer at elevene blir hengende etter faglig, og at det er til skade for inkludering.


Statped synes det er vanskelig å finne lærere som er både gode i tegnspråk og samtidig har gode fagkunnskaper. Hhbo lurer på om Statped tror det er enklere for nærskolene rundt omkring i kommune-Norge å finne lærere som er gode i tegnspråk og som samtidig har gode fagkunnskaper? Elevenes behov for undervisning på tegnspråk forsvinner ikke selv om deltidsukene tas fra dem.


Statpeds ledelse er også bekymret for at deltidsundervisningen svekker elevenes muligheter for inkludering.


Hhbo lurer på om Statpeds ledelse har spurt elevene som deltar på deltidsundervisningen, hva denne betyr for følelsen av å være inkludert? Det vil si, vi lurer egentlig ikke, for det fremgår av rapporten at «vi har ikke spurt barn og unge om de opplever å være en del av fellesskapet».


Etter å ha intervjuet Statpeds ledelse, konkluderer konsulentselskapet altså med at det bør brukes mindre ressurser på oppfølgning av hørselshemmede elever, og at deltidsundervisningen bør svekkes.

Hhbo er svært bekymret for hva rapporten vil bety for Statpeds tjenester til hørselshemmede elever. Vi har derfor skrevet dette brevet til Kunnskapsdepartementet, og bedt om et møte.