Hhbo

Hørselshemmede barn er først og fremst barn. Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge selv, deres familie og øvrige nettverk.Hhbo jobber for alle hørselshemmede barn og unge. Uavhengig av hørselstekniske hjelpemidler og språk. Hhbo setter barn og unge først. Barnekonvensjonen er vårt grunnlagsdokument. Alle avgjørelser tas til barn og unges beste (Barnekonvensjonens artikkel 3), og alle skal få si sin mening og bli hørt (Barnekonvensjonens artikkel 12). Derfor vil Hhbo ha sitt eget ekspertpanel bestående av hørselshemmede barn, ungdommer og søsken til hørselshemmede barn/ungdommer.

Høringssvarkampanje ifm fagfornyelsen🙋‍♀️🙋‍♂️


Utdanningsdirektoratet har denne våren forslag til nye læreplaner i grunnskole og videregående skole ute på høring. Høringsfristen er 18. Juni. Læreplanene er grunnlaget for hva barna skal lære på skolen. Hørselshemmede barns organisasjon (i det videre betegnet som Hhbo) mener at kunnskap om tegnspråk må inn i norskfaget på lik linje som de lærer om samisk og nabospråk. Skriv under om du er enig. Send inn høringssvar. Vi har gjort det enkelt for deg ved at vi har skrevet forslag til høringssvar som du kan kopiere og sende inn. Disse finner du her: 


Årsmøte i Hhbo og ny styresammensetning🙋‍♀️🙋‍♂️


26. februar avholdt vi årsmøte i Hørselshemmede barns organisasjon - Hhbo for 2019. Målet vårt er hele tiden å jobbe for hørselshemmede barn og unges beste. Derfor har vi vedtatt to viktige saker:


- Ny styresammensetning i Hhbo.

Marte Eidsand Kjørven er valgt som leder

Hilde Holtsmark - nestleder (som tidligere)

Bente Lundberg - økonomi- og medlemsansvarlig (som tidligere)

Aina Therese Fossum er styremedlem med ansvar for prosjekter, faglige og sosiale arrangementer

Hilde Borgen, varamedlem


Hhbo har følgende kommentar til dette:

Aina har startet i ny jobb som seniorrådgiver i deltidsopplæringen i Statped, sørøst. For å kombinere organisasjonsengasjement og jobb ser hun det derfor som mest hensiktsmessig å fratre rollen som leder, og heller bidra som ordinært styremedlem. Aina får rollen som kreativ ansvarlig. Hun vil ta ansvar for ulike faglige og sosiale arrangementer, prosjekter og andre morsomme aktiviteter i Hhbo.


Vi i Hhbo har et tett samarbeid, kompetansevariasjon og stort engasjement. Samtidig er vi opptatt av ryddighet. I sakene vi behandler og engasjerer oss i, er vi derfor svært oppmerksomme på habilitet. Selv om vi er i fulle jobber ønsker vi alle å gjøre det vi kan for å engasjere oss, dele vår kompetanse og benytte oss av vår rett til organisasjonsfrihet.


Fordi vi brenner for hørselshemmede barn og unge. Fordi vi setter hørselshemmede barn og unge først.

Det nye styret er valgt for tre år.


- Ekspertting:

Styret foreslår å opprette et ekspertting der alle medlemmer mellom 13 og 18 er medlem. Med dette utvider vi dagens ekspertpanel med alle ungdommene som er medlemmer i Hhbo. Vi ønsker å få til treff for eksperttinget en gang i året.


Begge endringer ble vedtatt enstemmig.


Hhbo er en dynamisk og fleksibel organisasjon med fokus på hørselshemmede barn og unge. Vi mener vi har foretatt nødvendige og gode løsninger nettopp med dette målet for øyet.


Lurer du på hvem, hva og hvorfor Hørselshemmede barns organisasjon - Hhbo?


Hhbo er etablert og drives av fire engasjerte og dedikerte foreldre til hørselshemmede barn.

Vi mener at hørselshemmede barn skal ha en oppvekst med likeverdige opplæringstilbud som legger til rette for en god fremtid. Dette grunnlaget og disse mulighetene har vi som voksne ansvar for.


Du kan bidra med å melde deg inn! Enten som hovedmedlem eller som støttemedlem.

Sammen bidrar vi til et mer inkluderende samfunn. Der alle får være med. Der hvert barn teller. Bli medlem i dag! http://hhbo.no/Bli-medlem/index.html


Om du ønsker mer info om vårt arbeid bør du følge vår Facebook-side:

https://www.facebook.com/horselshemmedebarnsorganisasjon/

Hva gjør vi?

Likepersonsarbeid


Erfaringsutveksling mellom foreldre og andre nærpersoner

er viktig for oppveksten til hørselshemmede barn.


Les mer

Interessepolitikk


Vårt hovedfokus er å bedre oppvekst- og opplæringsvilkårene til hørselshemmede barn.Les mer


Hvorfor bli medlem hos oss?


* fordi alle i styret i Hhbo selv har hørselshemmede barn

* fordi Hhbo bruker alle ressursene sine på hørselshemmede barn

* fordi vi ønsker å la barna bli hørt og medvirke selv

* fordi vi ser HELE barnet

* fordi vi ønsker å ha med HELE nettverket til barnet

* fordi vi har ulike erfaringer som vi ønsker å dele med DEG

* fordi vi ønsker å jobbe med saker som DU er opptatt av

* fordi vi setter BARNET først
Hhbo i sosiale medier


Hhbo er å finne på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.


Vi blir veldig glade om du følger oss!


Facebook


Twitter


Instagram: hhbo_no


Snapchat: Snaphhbo