Interessepolitikk

Faglig kompetanse hos alle lærere i barnehage og skole


Hørselshemmede barn skal ha likeverdige muligheter til å nå mål om høyere utdanning som alle andre barn. En forutsetning for å nå dette målet er at pedagoger i barnehage og skole har god kompetanse om hørselshemming. Pedagoger som jobber med hørselshemmede barn må ha kompetanse i språk og om hørselshemmede barns språkutvikling.


Vi vil derfor jobbe for at følgende kommer inn i pensum på alle pedagogiske/spesialpedagogiske høgskole- og universitetsstudier:


 • kompetanse om hørselshemming og språk
 • kjennskap til grep for god pedagogisk           tilrettelegging med ett

eller flere hørselshemmede barn i gruppen

 • grunnleggende kunnskap om norsk tegnspråk
 • grunnleggende kunnskap om norsk med tegnstøtte
 • kjennskap til pedagogiske prinsipper for å stimulere lytteferdighet og tale hos barn med hørselstekniske hjelpemidler.
Foreldres rett til fullstendig informasjonBasert på objektiv og bred informasjon skal foreldre ta valg på vegne av sitt barn, både om hørselsteknisk hjelpemiddel, språk og barnehage/skole. Veiledningen skal aldri være farget av den enkelte leges, audiopedagogs eller rådgivers holdning. Rådgivningen skal ha ett formål:  Den skal være i henhold til Artikkel 3 i barnekonvensjonen - den skal være til barnets beste. Å utelate informasjon er ikke til barnets beste.


Hhbo vil derfor arbeide for at det stilles krav til de instanser som i dag gir råd til foreldre til hørselshemmede barn. De skal ha respekt for at hørselshemmede barn først og fremst er barn. Hhbo mener at rådgivningen blant annet må ta opp følgende:


 • språk og kognitiv utvikling
 • tidlig språkstimulering
 • bimodal tospråklighet
 • ulike valgmuligheter med hensyn til barnehage og skole
 • rettigheter innenfor opplæringsloven
 • kurstilbud for foreldre og barnets nettverk


Kunnskapsdepartementet har nettopp sendt et nytt oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet der de ber dem se på fire tiltak.


Frist for gjennomført oppdrag er allerede 1. september.


De fire tiltakene gjengir vi kort under. Oppdragsbrevet leser du i sin helhet ved siden av.


1. Rett til opplæring i to førstespråk – betyr at elever med §§ 2-6 og 3-9 gis mulighet til opplæring i både norsk og norsk tegnspråk som førstespråk.


2. Økt fleksibilitet i bruken av læreplaner for hørselshemmede – betyr at det kan bli mulig å feks kun velge å følge læreplanen i norsk tegnspråk, og ikke de tre andre læreplanene. Dette betyr ikke at rettigheten til å kunne velge alle fire læreplaner svekkes.


3. Om sakkyndig vurdering – det fremheves at tegnspråkopplæring er språkpolitikk, og Udir har tidligere foreslått å fjerne kravet om sakkyndig vurdering for å gjøre tegsnpråkopplæring tilgjengelig for alle. ”Utdanningsdirektoratet bes om å innhente ytterligere utredninger om bruk av sakkyndige vurderinger knyttet til tegnspråkopplæring i barnehage og skole”.


4. Personkrets for rett til opplæring i tegnspråk – Utdanningsdirektoratet blir bedt om å sette i gang en toårig stimuleringsordning som legger til rette for at barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan gi opplæring i tegnspråk til en bredere gruppe av barn/unge, særlig barn av døve foreldre og søsken til døve barn.

Blir drømmen om tegnspråkopplæring for hørende barn snart en realitet?


Hørselshemmede barns organisasjon - Hhbo har vært på møte med Kunnskapsdepartementet i dag. Bakgrunnen for møtet var Stortingets behandling av representantforslag 72 S (2015-2016) om tegnspråkopplæring. Kunnskapsdepartementet er i gang med arbeidet med å gjennomgå opplæringsloven § 2-6. Det skal i den forbindelse også vurderes om det skal innføres rett til opplæring i tegnspråk for hørende barn som har særlig behov for det.


Departementet kontaktet Hhbo for å få innspill om

- erfaringer med praktisering av dagens § 2-6 i opplæringsloven

- læreplanene som er utviklet i forbindelse med § 2-6 i opplæringsloven

- opplæring i tegnspråk for hørende barn – hvem og hvordan


Vil du være med og bidra til dette viktige arbeidet og ta hørselshemmede barns fremtid på alvor? BLI MEDLEM i dag!

http://hhbo.no/Bli-medlem/index.html


Blir drømmen om tegnspråkopplæring i skolen for hørende barn snart en realitet? Det er det for tidlig å si for sikkert, men etter dagens konstruktive møte tillater vi oss å være optimistiske. Vi er veldig glade for at Kunnskapsdepartementet tar brukermedvirkning på alvor, og ser frem til videre samarbeid om disse viktige spørsmålene.