Interessepolitikk

Faglig kompetanse om hørelshemming hos alle lærere i barnehage og skole

Hørselshemmede barn skal ha likeverdige muligheter til å nå mål om høyere utdanning som alle andre barn. En forutsetning for å nå dette målet er at pedagoger i barnehage og skole har god kompetanse om hørselshemming. Pedagoger som jobber med hørselshemmede barn må ha kompetanse i språk og om hørselshemmede barns språkutvikling.

Vi vil derfor jobbe for at følgende kommer inn i pensum på alle pedagogiske/spesialpedagogiske høgskole- og universitetsstudier:

 • kompetanse om hørselshemming og språk
 • kjennskap til grep for god pedagogisk tilrettelegging med ett eller flere hørselshemmede barn i gruppen
 • grunnleggende kunnskap om norsk tegnspråk
 • grunnleggende kunnskap om norsk med tegnstøtte
 • kjennskap til pedagogiske prinsipper for å stimulere lytteferdighet og tale hos barn med hørselstekniske hjelpemidler.

Foreldres rett til fullstendig informasjon

Basert på objektiv og bred informasjon skal foreldre ta valg på vegne av sitt barn, både om hørselsteknisk hjelpemiddel, språk og barnehage/skole. Veiledningen skal aldri være farget av den enkelte leges, audiopedagogs eller rådgivers holdning. Rådgivningen skal ha ett formål:  Den skal være i henhold til Artikkel 3 i barnekonvensjonen – den skal være til barnets beste. Å utelate informasjon er ikke til barnets beste.

Hhbo vil derfor arbeide for at det stilles krav til de instanser som i dag gir råd til foreldre til hørselshemmede barn. De skal ha respekt for at hørselshemmede barn først og fremst er barn. Hhbo mener at rådgivningen blant annet må ta opp følgende:

 • språk og kognitiv utvikling
 • tidlig språkstimulering
 • bimodal tospråklighet
 • ulike valgmuligheter med hensyn til barnehage og skole
 • rettigheter innenfor opplæringsloven
 • kurstilbud for foreldre og barnets nettverk