Vedtekter

Vedtekter  Hørselshemmede barns organisasjon

 • oppdatert 10.05.2023

§ 1 Formål og målgrupper

Hhbo er en landsomfattende interesseorganisasjon som har til formål å bidra til at hørselshemmede barns rettigheter blir ivaretatt.

Hhbo skal arbeide for hørselshemmede barn og unge og nettverket rundt barna gjennom veiledning, informasjon og likepersonsarbeid

Hhbo skal arbeide aktivt for å oppnå best mulig samarbeid med PPT, Statped, aktuelle departementer, direktorater og læringssentra. Hhbo skal arbeide for at hørselshemmede barn og deres familier blir hørt og tatt på alvor på individ- og systemnivå.

Hhbo skal arbeide for å opplyse og utbre kunnskap og informasjon til personer i offentlig og privat regi.

Barn med hørselshemming og deres foreldre/foresatte er organisasjonens hovedmålgrupper. Nettverk og fagpersoner som jobber med barn og unge med hørselshemming er også sentrale målgrupper for Hhbo.

Hhbo skal arbeide for like muligheter, gode oppvekstkår, utjevning av sosiale forskjeller og god fysisk og psykisk helse for alle hørselshemmede barn. Språk, opplæring og inkludering er i fokus.

Hhbo anerkjenner norsk og tegnspråk som likeverdige språk, og medlemmer behandles likeverdig, uavhengig av språkvalg.

§2 Medlemsskap og kontingenter

Alle barn og unge som er hørselshemmet eller har en type funksjonshemming som utløser behov for tilsvarende tilrettelegging og opplæring som ved hørselshemming, f.eks. Landau Kleffner, og alle som har interesse for å ivareta hørselshemmede barn og unges rettigheter kan ha ordinært medlemskap i Hhbo.

Barn over 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn eller ut av Hhbo.

Kategorier av medlemskap:

 • Ordinært medlemskap
 • Familiemedlemskap
 • Støttemedlemskap

Familiemedlemskap kan innehas av personer med samme bostedsadresse som et medlem med ordinært medlemskap. Slike medlemmer har lik stemmerett ved årsmøtet som medlemmer med ordinært medlemskap, men får ikke tilsendt publikasjoner

Alle som ønsker det, kan ha støttemedlemskap i Hhbo. Medlemmer med slikt medlemskap har ikke stemmerett, og kan ikke sitte i styret, men får tilsendt publikasjoner. Støttemedlemmer kan være: Nettverk, fagpersoner, bedrifter, skoler, institusjoner eller andre som ønsker å støtte organisasjonens arbeid.

Kontingenten for de ulike medlemskapene fastsettes av årsmøte, med virkning for neste års kontingent.

Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 31. desember anses som utmeldt av Hhbo.

§ 3 Årsmøtet

Organisasjonens høyeste myndighet er årsmøtet. Styret innkaller medlemmer med stemmerett til årsmøtet med minst 1 måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer med ordinært medlemskap eller familiemedlemskap har rett til å møte, uttale seg, stille forslag og stemme på årsmøtet.

Vedtak på ordinære årsmøtesaker krever alminnelig flertall.

Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 • Valg av ordstyrer og referent
 • Godkjenning av stemmeberettigede representanter.
 • Godkjenning av dagsorden og innkalling
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomite med minst to medlemmer. Medlemmer av styret er ikke valgbare til valgkomiteen
 • Fastsettelse av kontingent for neste år
 • Forslag fra styret og innkomne forslag

§ 4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 2 ukers varsel. Større saker kan omtales i hovedtrekk i innkallingen og gjennomgås av styret på årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 5 Styret

Styret er ansvarlig for Hhbo’s virksomhet. Styret skal ha minst tre medlemmer, og minst ett varamedlem. Styremedlemmene velges på årsmøtet for en periode på mellom ett og tre år.

Styret konstituerer seg selv ved første styremøte etter årsmøtet. Når et styremedlem fratrer styret utenom årsmøtet, velges varamedlem inn og styret velger ett nytt varamedlem. Flertallet av styremedlemmene skal være foreldre/foresatte til hørselshemmede barn/unge, eller det kan være barn/unge med hørselshemming selv. 

 • Sette i verk de vedtak og bestemmelser som årsmøtet treffer.
 • Opprette komiteer og utvalg for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og eiendeler og få utført revisjon av foreningens regnskap og medlemsliste i henhold til offentlige krav.
 • Utnevne og samarbeide med eksperttinget.
 • Representere foreningen utad.

§ 6 Ungdomsråd

I Hhbo skal barn og unge delta, medvirke og bli hørt. Alle mellom 13 og 25 år med ordinært- eller familiemedlemskap, som ønsker det, kan delta i Hhbo’s ungdomsråd. Ungdommene inviteres til ett årlig ungdomstreff. I tillegg oppfordres ungdomsrådet til å komme med innspill til styret om saker Hhbo skal jobbe med. 

7 Lokallag

Hhbo kan organiseres med lokallag eller prosjektbaserte grupper. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner. Styret bestemmer opprettelsen av lokallag og grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Lokallag og grupper rapporterer til styret, som har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet

§ 8 Taushetsplikt

Personer som gjennom sitt verv som tillitsvalgt i Hhbo, får kjennskap til personlige forhold, bedrifts- eller forretningshemmeligheter, forplikter seg til ikke å bruke, utlevere eller på noen annen måte gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for uvedkommende.

§ 9 Oppløsning

Forslag til oppløsning av Hhbo skal behandles på ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall. Et oppløsningsvedtak krever også ekstra godkjenning på et ekstraordinært årsmøte med 3/4 flertall.

Eventuelle midler som organisasjonen besitter ved oppløsning disponeres av årsmøtet i overensstemmelse med Hhbo’s formål.