Appell til Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo

Av Bente Lundberg og Hilde Holtsmark, Hhbo

Stopp budsjettkutt til Vetland skole! Barna trenger deres hjelp nå!

Vi henvender oss i håp om at dere kan bistå med å forhindre at Vetland skole for hørselshemmede får reduserte bevilgninger i de kommende skoleår. Dersom det skjer vil det ramme barn i grunnskolealder som har sin opplæring i og på tegnspråk etter § 2.6 i opplæringsloven. 

Vi viser til Barnekonvensjonens Artikkel 3, “til barns beste”

Tegnspråk ble i nylig sanksjonerte språklov anerkjent som offisielt språk i Norge.

I lys av dette fremstår det desto mer underlig at skolebyråden velger å bygge ned en tegnspråklig skole, fremfor å bygge opp. Vi er kjent med at skolebyråden, som SV-politiker, ikke mener at barn med særskilte behov er tjent med spesialskoler. Den debatten tar vi ikke her.  Det er imidlertid viktig å være klar over at Vetland skole i vel så stor grad som å være spesialskole er en språkskole. Barna på Vetland er tegnspråklige. Skolen utgjør deres språklige og kulturelle arena. 

Vi viser til Barnekonvensjonens Artikkel 30, “.. rett til å bruke sitt eige språk”. 

Årsaken til lavere bevilgning nå skal være at elevtallet har sunket. Antallet tegnspråklige barn i Oslo og omegn er i utgangspunktet ikke stort.  Vetland skole utgjør dermed en viktig møteplass for en gruppe barn tilhørende en språklig minoritet. Det vil  naturlig nok være svingende elevtall. En stor klasse som går ut etter 10. trinn, kan påvirke det totale elevtallet negativt, dersom det ikke samme året blir fylt opp tilsvarende på andre klassetrinn. Klassene trenger lærere og assistenter  enten det er 15, 10 eller fem elever på trinnene.Behovet for læring svinger dermed ikke i takt med elevtallet. Behovet for læring er konstant. For tegnspråklige barn er tegnspråklig opplæring i et tegnspråklig miljø god skole. 

Vi viser til Barnekonvensjonens Artikkel 29 “…. rett til god skole som gir nødvendig kunnskap og utvikling”. 

Flere fakta til saken. Skjevfordeling av midler uavhengig av vanskegrad

Vetland skole regnes som en spesialskole i Oslo, og får midler etter elevtall. En basissum per elev, og en sats som er beregnet etter hovedvanske (som det kalles) som da er hørselshemming. Satsen som beregnes for “hovedvansken” hørselshemming er meget  lav, i forhold til andre type “hovedvansker”. Utfordringen er at på Vetland, som på veldig mange andre skoler, går det elever som også har andre type vansker/diagnoser. Den/de vansken/e  kommer i tillegg  til hørselshemmingen. Dette er vansker som skolen ikke får budsjettmidler til for å kunne tilrettelegge godt nok for. Hadde en elev da i stedet gått på sin nærskole, eller på en spesialskole for en annen vanske/diagnose, ville denne vært definert som “hovedvanske” og utløst en vesentlig høyere elevsats.. 

Kortsiktig og langsiktig satsning

I første omgang er det forslaget om budsjettkutt som vil gjøre seg gjeldende for neste skoleår, vi ber dere reversere. I den store budsjettsammenheng snakker vi småpenger – men det er av enorm betydning for elvene på Vetland. Ved å reverse budsjettkuttet,  vil det sikres nok personer (lærere og assistenter) til å ivareta den enkelte elevs behov. 

Som nevnt over, er elevtallet  lite og det svinger opp og ned – men man behøver likevel en lærer og kanskje også assistent på alle klassetrinn, uavhengig av elevtall per trinn. Det er altså ikke en begrunnelse når skolebyråden viser til færre elever for å grunnlegge sitt ønske om budsjettkutt.

På lengre sikt ønsker vi i Hhbo også å bidra til at Vetland bygges opp som en foregangsskole for barn som skal ha sin opplæring på tegnspråk.  Det kommer elever til skolen fra andre kommuner, fordi det er så viktig å være i et miljø og ikke den eneste eleven som er hørselshemmet og tegnspråklig på sin nærskole. Igjen, det er viktig å bygge opp og forsterke dette språkmiljøet og ikke bygge ned. Det er også eksempler på familier som har valgt å flytte til Oslo for å kunne ha barnet på Vetland skole. 

Tidligere har staten lagt ned tegnspråklige heltidsskoler  i Oslo, Bergen og Trondheim, men Vetland skole har bestått – og vokst. Vi ber innstendig om at dere bidrar til fortsatt vekst for Vetland skole – som landets foregangsskole for elever med tegnspråklig opplæring! 

Denne saken engasjerer og sent onsdag kveld 2. juni ble det lagt ut et opprop. I skrivende stund er oppropet delt 170 ganger og har en dekning på 20.000. Nærmere 700 underskrifter. Dette er mye på så kort tid – for et såpass «smalt» felt. 

Dere  er velkomne til å kontakte oss. Medlems- og økonomiansvarlig i Hhbo har selv sittet i skolens driftsstyret, og kjenner dermed denne saken inngående.